• Kontrast
 • Tekst
 • Powiększenie
 • Skalowanie treści 100%
 • Aa Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

Publiczne Przedszkole nr 7
"Bolek i Lolek" w Koninie

 Wysokośc opłat za za pobyt i żywienie w przedszkolu za miesiąc listopad 2023r.

jpegopłaty_11_-_2023.jpeg1.07 MB


Opłaty za pobyt i żywienie w przedszkolu


Informujemy, że od 1 września 2022r. nastąpiła zmiana zasad wnoszenia opłat za pobyt i żywienie dzieci
w Przedszkolu nr 7 „Bolek i Lolek”. Zgodnie z wytycznymi organu prowadzącego:
 opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatną naukę
oraz za wyżywienie, naliczane będą z dołu, tzn. że rodzice zobowiązani będą dokonad płatności do
10-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola.


Dokonano naliczenia opłat za miesiąc: PAŹDZIERNIK 2023r.


Tabela opłat podzielona jest na grupy, opłaty należy identyfikowad według numerów dzieci w dzienniku.
Informacje o opłatach umieszczone są na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej Przedszkola.
Dodatkowo informacje dotyczące płatności można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 63 242 14 67.
Opłaty za żywienie i godziny pobytu poza podstawą programową należy wnieść
w terminie do 10-go LISTOPADA 2023r., wyłącznie w formie przelewu oraz w dokładnie takiej
wysokości, jaka została podana. Brak wniesienia opłat w wyznaczonym terminie będzie
skutkował naliczeniem odsetek za zwłokę oraz upomnieniem.

 Nr konta w VELO Bank: 58 1560 0013 2015 2806 6066 0001
 Tytuł przelewu: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA + NAZWA (lub numer) GRUPY


Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu


Odpłatnośd za przedszkole składa się z dwóch części:

 1. Opłaty za wyżywienie (koszt surowca tzw. ”wsad do kotła”)
  Wysokośd dziennej stawki żywieniowej w roku szkolnym 2022/2023 wynosi: 10,00 zł
  (tj. śniadanie: 3,00 zł, obiad 5,00 zł, podwieczorek 2,00 zł)

 

2. Opłaty za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę, która wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę; zasady zwolnieo z opłat za pobyt określa: Uchwała Nr 673 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin oraz Uchwała Nr 160 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 673 z dnia 28 lutego 2018 r. Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godz. od 8.00 do 13.00.

 

oplaty.pdf