• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • jezyk migowy
 • invalid
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Przedszkole przyjmuje i załatwia sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa:

·         dokumentację kancelaryjną - wg instrukcji kancelaryjnej,

·         dokumentacje kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

SPRAWY PROWADZONE PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 7 „ Bolek i Lolek”:

1.      Edukacja:

a.       zapisy do przedszkola,

b.      obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,

c.       wydawanie informacji o dziecku,

d.      prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.

2.      Sprawy administracyjne:

a.       pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,

b.      wydawanie zaświadczeń,

c.       wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole,

3.      Sprawy kadrowe:

a.       sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

4.      Sprawozdawczość:

a.       raporty,

b.      sprawozdania.

5.      Archiwum:

a.       akta osobowe pracowników,

b.      dzienniki zajęć przedszkola,

c.       protokoły zebrań Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,

d.      zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola,

e.       dokumentacja Rady Rodziców,

f.       dokumentacja finansowa przedszkola.

6.      Finanse przedszkola:

a.       sprawy dotyczące działalności finansowej przedszkola udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolującemu placówkę.

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAW:

1.      Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi: dyrektor przedszkola.

2.      Odpłatność za przedszkole: w ustalone dni każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń oraz stronie www).

3.      Bieżące informacje o dziecku: nauczycielki poszczególnych grup.

4.      Konsultacje indywidualne dla rodziców: nauczycielki grup

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW:

Sprawy można załatwiać:

·         telefonicznie (63) 242 14 67

·         mailowo dyrekcja@przedszkole7konin.edu.pl

·         pisemnie na adres:

Przedszkole nr 7 „Bolek i Lolek”

62-510 Konin

ul Kolejowa 30

·         osobiście

 codziennie w kancelarii przedszkola.

sprawy wychowawcze-opiekuńcze osobiście z wychowawcami grup